• خبر روز


گزارش کارگاه آشنایی با فرهنگ اسپانیا

در این کارگاه جذاب، مدرس دکتر ماریا دل کارمن مندث از دانشگاه الیکانته، در بخش های مختلف، فرهنگ، ورزش، هنر بخصوص در زمینه موسیقی، عادات غذایی، اصلاحات، زبانهای رسمی و غیر رسمی و آداب اسپانیا  طی چهار ساعت متوالی به همراه فیلم و تصویر با مشارکت سی شرکت کننده، ارائه شد.
با توجه به جذابیت این کارگاه، امید است در آینده نیز آن را برگزار نماییم.
به شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه ارائه گردید.

تاریخ درج خبر: 1397/01/26 - ساعت درج خبر: ١١:١٢ - شماره خبر: ٥٨٦٠ - تعداد بازدید: 718


خروج